Popření pohledávky; popření pravosti pohledávky; insolvenční správce, § 193 zák. č. 182/2006 Sb., § 192 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 193 zák. č. 182/2006 Sb., § 197 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 199 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb.

12. 2. 2019

I. Určitým popěrným úkonem insolvenčního správce je již jen prohlášení, že popírá pohledávku zcela (resp. v plné výši) co do pravosti, bez uvedení bližšího důvodu popření. Tím je pohledávka popřena co do základu, tj. co do skutečností uvedených coby důvod přihlášení pohledávky v její přihlášce.II. Popírá-li vykonatelnou pohledávku, je insolvenční správce povinen v popěrném úkonu konkrétně uvést (vedle podstatných náležitostí popěrného úkonu) i skutečnosti, pro které pohledávku popřel (důvody popření).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sen. zn. 29 ICdo 39/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.39.2016.1)
Anotace:
Odvolací soud ve svém rozhodnutí uzavřel, že insolvenční správce je při přezkumném jednání povinen uvést své stanovisko ke každé přezkoumávané přihlášce pohledávky dostatečně srozumitelně, způsobem obsahujícím všechny podstatné náležitosti. Popírá-li pohledávku co do pravosti, musí (podle odvolacího soudu) současně uvést, z jakého důvodu tak činí, tedy zda proto, že pohledávka nevznikla, nebo již zcela zanikla, nebo se zcela promlčela a zároveň aspoň ve stručnosti uvést konkrétní důvody popření. Jde-li o podrobné důvody, může odkázat na upravený seznam přihlášených pohledávek, v němž je však musí mít řádně uvedeny; jinak je musí podrobně uvést při přezkumném jednání a zaznamenat je do protokolu o přezkumném jednání.

Obsahoval-li protokol o přezkumném jednání v projednávané věci toliko údaj, že sporná pohledávka byla popřena co do pravosti v plné výši s tím, že co do důvodů popření žalobce odkazuje na seznam přihlášených pohledávek, kterýžto však naopak obsahoval údaj, že žalobce pohledávku nepopírá, nešlo o řádné popření. Žalobce tudíž pohledávku nepopřel a ta byla zjištěna.

Nejvyšší soud se v dotčeném rozhodnutí musel vypořádat s odvolatelem (žalobcem nastíněnou otázkou náležitostí popěrného úkonu insolvenčního správce týkajícího se vykonatelné pohledávky.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 39/2019)