Postoupení pohledávky; procesní nástupnictví, § 107a zákona č. 99/1963 Sb.

18. 9. 2017

Právní skutečností, s níž právní předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) podle § 107a o. s. ř. spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, je v případě postoupení pohledávky smlouva o postoupení pohledávky, není-li postoupení pohledávky oznámeno postupitelem dlužníkovi; k postupu podle § 107a odst. 2 o. s. ř. však postačí oznámení postoupení postupitelem.Účinky oznámení o postoupení pohledávky vzniklé před 1. 1. 2014 se i po tomto datu řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (§ 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1878/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.1878.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v předkládaném usnesení posuzoval, které právní skutečnosti jsou v případě postoupení pohledávky významné při zkoumání procesního nástupnictví podle § 107a o. s. ř. a v souvislosti s tím též oprávněnost odvolacího soudu posuzovat existenci a platnost smlouvy o postoupení pohledávky.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 21/2018)