Pravděpodobný výdělek; invalidní důchod; náhrada za ztrátu na výdělku, § 447 odst. 3 Obč. Zák.

6. 3. 2017
Výše náhrady žáka nebo studenta za ztrátu na výdělku po ukončení přípravy na budoucí povolání se stanoví rozdílem mezi pravděpodobným výdělkem, kterého by dosahoval, nebýt poškození zdraví, a invalidním důchodem, a to i po dobu, kdy nepobíral invalidní důchod jen proto, že o něj požádal později, než mu nárok vznikl.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 5024/2014, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.5024.2014.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá otázkou, zda lze poškozenému přiznat náhradu za ztrátu na výdělku, v období mezi vznikem nároku na invalidní důchod a podáním žádosti o přiznání invalidního důchodu, ve výši pravděpodobného výdělku, nebo v částce snížené o výši invalidního důchodu, který by byl přiznán, kdyby poškozený o něj požádal již při vzniku nároku na jeho přiznání.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 71/2017)