Předběžné opaření; úpadek, § 100 zák. č. 182/2006 Sb.

5. 12. 2016

Předběžné opatření podle § 100 insolvenčního zákona může insolvenční soud nařídit i po rozhodnutí o úpadku dlužníka.(Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. 2 Vsol 115/2015)

Anotace:
Vrchní soud v Olomouci se zaobírá ve sledovaném usnesení otázkou, v jaké fázi insolvenčního řízení je možno podat návrh na vydání předběžného opatření, tedy zkoumá, existuje-li určitá časová provázanost předběžného opatření na rozhodnutí o úpadku dlužníka.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 115/2016)