Předběžné opatření; jistota, § 877 zák. č. 89/2012 Sb., § 12 zák. č. 292/2013 Sb., § 75b zák. č 99/1963 Sb., § 102 zák. č. 99/1963 Sb.

13. 3. 2019
Navrhuje-li jeden z rodičů v řízení o rozhodnutí o významné záležitosti dítěte (§ 877 o. z.) vydání předběžného opatření, je povinen složit jistotu podle § 75b odst. 1 o. s. ř.

(Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 100 Co 15/2017, ECLI:CZ:KSPH:2017:100.CO.15.2017.1)
Anotace:
Soud prvního stupně zamítl návrh otce na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo určeno, že nezletilá bude navštěvovat konkrétní školní zařízení, zamítl i jeho návrh na nařízení předběžného opatření, na jehož základě by byla matka oprávněna stýkat se s nezletilou v určitou dobu, neboť nepovažoval za osvědčenou naléhavou potřebu zatímní úpravy poměrů nezletilé.

Proti tomuto usnesení podal otec nezletilé odvolání, v němž navrhl, aby odvolací soud vydané rozhodnutí změnil a jeho návrhům na určení, že nezletilá bude navštěvovat konkrétní školní zařízení, a na určení styku matky s nezletilou, vyhověl.

Odvolací soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda byly ze strany otce splněny všechny procesní povinnosti, které zákon s podáním návrhu na vydání předběžného opatření spojuje, a zda i v projednávané věci tížila navrhovatele povinnost složit současně s podáním návrhu na vydání předběžného opatření jistotu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 11. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 60/2019)