Překlad rozhodnutí; účastník řízení; cizí jazyk, § 18 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

13. 12. 2017

Z ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nelze dovozovat povinnost soudu zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí do jazyka, jemuž rozumí účastník řízení, který neovládá český jazyk.(Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 19 Co 218/2013, ECLI:CZ:MSPH:2013:19.CO.218.2013.1)

Anotace:
Městský soud V Praze se ve svém rozsudku na základě námitek odvolatelky zabýval výkladem § 18 o. s. ř., konkrétně zda z něj vyplývá soudu povinnost zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 67/2018)