Přestavek; nabytí vlastnictví; stavba na cizím pozemku, § 3059 věta druhá zák. č. 89/2012 Sb., § 1087 zák. č. 89/2012 Sb.

27. 2. 2018
1. Ustanovení § 3059 věta druhá o. z. rozšiřuje institut přestavku (§ 1087) o. z. i na stavby zřízené před 1. 1. 2014; podmínky pro nabytí vlastnického práva přestavkem se v takovém případě posoudí podle § 1087 o. z.

2. Institut přestavku lze aplikovat jen u trvalých staveb zřizovaných stavebníkem zčásti na cizím pozemku v přesvědčení (dobré víře), že zřizuje stavbu na vlastním pozemku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4572/2015, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.4572.2015.1)

Anotace:
V dotčeném rozsudku se Nejvyšší soud vypořádal s otázkou, jak se má posoudit přestavek vzniklý před 1. lednem 2014 s ohledem na přechodná ustanovení k o. z., a zároveň pro tento účel vymezil i pojem stavby zřizované na cizím pozemku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 103/2018)