Přidělení věci soudci; zákonný soudce; obsazení soudu; rozvrh práce; incidenční spor; zmatečnostní vada, § 42 odst. 4 zák. č. 6/2002 Sb., § 160 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 229 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/1963 Sb.

6. 3. 2018
Přidělení věci do jiného soudního oddělení podle § 160 odst. 2 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 30. 6. 2017) bránila (zásadně) skutečnost, že ve věci již byl (soudcem, jemuž byla věc dle rozvrhu práce původně přidělena) učiněn úkon.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2017, sen. zn. 29 ICdo 28/2016, ECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.28.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v dotčeném rozsudku zkoumal, zda přikáže-li předseda insolvenčního soudu incidenční spor jinému (novému) soudci poté, co původní soudce již ve věci předtím učinil nějaký úkon, znamená, že věc projednal a rozhodl nesprávně obsazený insolvenční soud a tedy, že v řízení před insolvenčním soudem byl účastníkům řízení (incidenčního sporu) odňat zákonný soudce a takovéto rozhodnutí insolvenčního soudu je tudíž postiženo zmatečnostní vadou vymezenou ustanovením § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 107/2018)