Přistoupení k závazku; smlouva o dílo; budoucí závazek, § 533 zák. č. 40/1964 Sb.

8. 11. 2017

Podle § 533 věty první obč. zák. lze přistoupit též k závazku, který ještě neexistuje a má vzniknout teprve v budoucnu. Okamžik přistoupení k budoucímu závazku (tj. okamžik, kdy se přistoupivší osoba stává dlužníkem) je pak totožný s okamžikem, kdy závazek vznikne.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1362/2016, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.1362.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dosud neřešenou otázku, zda je možné platně přistoupit k dluhu, který má vzniknout teprve v budoucnu (dílo ještě nebylo provedeno a nárok na zaplacení ceny díla tak ještě nevznikl).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 43/2018)