Prohlášení vykonatelnosti; výkon rozhodnutí; cizozemské rozhodnutí, čl. 38 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, čl. 32 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001

14. 8. 2019


Výrok o nařízení exekuce podle cizozemského rozhodnutí vydaný soudem jiného členského státu Evropské unie nelze prohlásit vykonatelným na území České republiky.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3689/2018, ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3689.2018.1)

Anotace
Městský soud v Praze svým rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který v projednávané věci, podle mínění odvolacího soudu postupoval správně, když se zabýval pouze zjištěním, zda rakouské rozhodnutí (o nařízení exekuce) splňuje náležitosti potřebné pro prohlášení vykonatelnosti, a když dospěl k závěru, že prohlášení vykonatelnosti je zcela v souladu s čl. 32 Nařízení, které mimo jiné umožňuje prohlásit vykonatelným rozhodnutí, jímž byl nařízen soudem členského státu výkon rozhodnutí. Dle odvolacího soudu přitom z Nařízení nevyplývá, že rozhodnutí, podle něhož by byl výkon rozhodnutí v členském státě nařízen, tedy exekuční titul, by muselo být vydáno v členském státě Evropské unie, případně ve státě, s nímž je dodržována v právních vztazích vzájemnost.

Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel na základě podaného dovolání zabývat řešením otázky, zda lze účinky nařízení exekuce v jiném státě rozšiřovat na území České republiky

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 108/2019)