Promlčení; rozhodčí smlouva; rozhodčí řízení, § 403 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

17. 7. 2017
Promlčecí doba přestává běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sen. zn. 23 ICdo 19/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.ICDO.19.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v dané věci zabýval doposud neřešenou otázku, zda dochází ke stavení promlčecí doby při zahájení rozhodčího řízení na základě neplatné rozhodčí doložky ve smyslu § 403 odst. 1 obch. zák. Při výkladu tohoto ustanovení dovolací soud zvažoval, zda je či není vhodné uplatnit jeho doslovný výklad, nebo zda postupovat obdobně jako je tomu v režimu občanského zákoníku u § 112 obč. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 99/2017)