Promlčení; spoluvlastnictví; předkupní právo; stát; organizační složka; náhrada škody, § 21 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 zák. č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 4 zák. č. 219/2000 Sb.

28. 11. 2016

Počátek subjektivní promlčecí doby k uplatnění nároku státu na náhradu škody (§ 106 odst. 1 obč. zák.) se váže k okamžiku, kdy se o škodě a o škůdci dozvěděla ta organizační složka státu, která při uplatňování jeho práva za něj jeho jménem jedná.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3643/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.3643.2015.1)

Anotace:
Obecně začíná promlčecí doba k uplatnění práva podílového spoluvlastníka (jehož předkupní právo bylo porušeno) domáhat se na nabyvateli, aby mu spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabídl ke koupi, běžet dnem následujícím po dni, ke kterému vznikly účinky vkladu práva do katastru nemovitostí. V případě, kdy je poškozeným stát, vyvstává otázka, zda stačí k počátku běhu promlčecí lhůty, aby se o dané skutečnosti dozvěděla jakákoli jeho složka.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 4/2017)