Prorogace; obchodní podmínky; podnikatelská činnost, § 89a zák. č. 99/1963 Sb.

18. 9. 2017

Dohodu o prorogaci podle § 89a o. s. ř. mohou podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich podnikatelské činnosti uzavřít i odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za podmínky, že obchodní podmínky byly stranám známy nebo k návrhu přiloženy.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 240/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.240.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval dosud neřešenou otázkou, zda podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti uzavřeli ve smyslu § 89a o. s. ř. platně dohodu o místní příslušnosti soudu, tzv. dohodu o prorogaci, jestliže v písemně uzavřené smlouvě potvrdili, že se s obchodními podmínkami, v nichž bylo toto ujednání obsaženo, umístěnými na označených webových stránkách seznámili a souhlasí s jejich obsahem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 5. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 2/2018)