Provedení zápisu do rejstříku; veřejné rejstříky; obchodní rejstřík, § 11 odst. 3 zák. č. 304/2013 Sb., § 88 zák. č. 304/2013 Sb.

31. 7. 2018
Neplyne-li právní zájem navrhovatele podle § 11 odst. 3 z. v. r. na zápisu do obchodního rejstříku z návrhu na zápis či z listin k němu přiložených, vyzve rejstříkový soud navrhovatele postupem podle § 88 z. v. r. k doplnění návrhu nebo chybějících listin, osvědčujících jeho právní zájem.

Společník má právní zájem na výmazu zápisu jednatele, jemuž zanikla funkce, z obchodního rejstříku. Nepodá-li společnost s ručením omezeným poté, kdy jednateli zanikne funkce, v rozporu s § 11 odst. 1 a 2 z. v. r. návrh na výmaz jednatele z obchodního rejstříku a na zápis dne zániku jeho funkce ve lhůtě určené ustanovením § 11 odst. 3 z. v. r., vzniká společníku právo podat návrh na zápis uvedených skutečností podle posledně označeného ustanovení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2624/2016, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.2624.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou výkladu § 11 odst. 3 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 5. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 2/2019)