Řízení ve statusové věci právnické osoby; jednatel; přistoupení do řízení; jmenování jednatele, § 198 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., § 6 zák. č. 292/2013 Sb., § 7 zák. č. 292/2013 Sb., § 2 písm. e) zák. č. 292/2013 Sb., § 85 písm. a) zák. č. 292/2013 Sb.

14. 8. 2019


I. Řízení o jmenování jednatele společnosti s ručením omezeným podle § 198 odst. 3 z. o. k. je řízením ve statusové věci právnické osoby ve smyslu § 2 písm. e) z. ř. s., jež lze zahájit pouze na návrh; okruh účastníků se určí podle § 6 odst. 1 z. ř. s.

II.  Další návrh na jmenování jednatele soudem, podaný osobou odlišnou od původního navrhovatele ohledně téže společnosti a téhož skutkového stavu před pravomocným skončením řízení o původním návrhu, je nutno považovat za přistoupení do řízení zahájeného tímto původním návrhem.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1875/2018, ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.1875.2018.1)

Anotace
Odvolací soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že řízení o návrhu na jmenování jednatele soudem je řízením ve statusové věci právnických osob ve smyslu § 85 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“). Účastníci řízení o jmenování jednatele nejsou v zákoně výslovně určeni, a proto je nutné jejich okruh dovodit z obecné úpravy obsažené v § 6 z. ř. s. Ve statusových věcech je účastníkem sama společnost, ovšem z povahy věci plyne, že v řízení o jmenování jednatele je účastníkem jen tehdy, je-li zde osoba oprávněná za ni jednat. Jelikož předchozí jednatelé právnické osoby udělili plnou moc k jejímu zastupování ve všech věcech (mimo jiné i k podávání návrhů na zahájení řízení a opravných prostředků), vyšel odvolací soud z toho, že tu je osoba oprávněná jednat v řízení za právnickou osobu, a proto není dán důvod, aby byla její účast v řízení ukončena.

Nejvyšší soud se tak musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou, zda je společnost s ručením omezeným, jejíhož jednatele má soud jmenovat v řízení podle § 198 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, účastníkem tohoto řízení i přesto, že tu není osoba oprávněná za společnost jednat (či ji v řízení zastupovat).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 5. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 94/2019)