Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé; rodinná terapie; přípustnost odvolání, § 474 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., § 202 odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb.

15. 11. 2017

Uloží-li soud rodičům povinnost účastnit se mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání či rodinné terapie, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie podle § 474 odst. 1 z. ř. s., jde o rozhodnutí, jímž se upravuje řízení, a proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné.(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 8. 2016, sp. zn. 20 Co 283/2016, ECLI:CZ:KSHK:2016:20.CO.283.2016.1)

Anotace:
Krajský soud v Hradci Králové se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou přípustnosti odvolání proti usnesení, kterým okresní soud uložil rodičům povinnost účastnit se rodinné terapie ve smyslu § 474 odst. 1 z. ř. s.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 35/2018)