Sdružení; advokát; správce konkursní podstaty, § 14 zák. č. 85/1996 Sb., § 1 zák. č. 85/1996 Sb., § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.

15. 11. 2016
Výkon funkce správce konkursní podstaty advokátem nelze považovat za výkon advokacie podle ustanovení § 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění účinném do 31. 12. 2007.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2015, sp. zn. 32 Cdo 3532/2014, ECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.3532.2014.1)

Anotace:
Z ustanovení § 14 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění do 31. 12. 2007 (dále jen „zákon o advokacii“) mimo jiné vyplývá, že účastí ve sdružení se advokát zavazuje nevykonávat advokacii samostatně, v jiném sdružení apod. a majetek získaný při společném výkonu advokacie se zpravidla stává spoluvlastnictvím všech společníků sdružení. Pro rozhodnutí o dovolání společníků sdružení byla v dané věci rozhodující otázka, zda lze podřadit výkon funkce správce konkursní podstaty pod výkon advokacie ve smyslu § 1 zákona o advokacii, tudíž by zisky z této činnosti advokáta náležely do spoluvlastnictví všech společníků sdružení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 8/2017)