Škoda na nemovitosti; pojištění; pojistné plnění; škoda, § 97 odst. 1, 2 zák. č. 94/1963 Sb., § 99 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., § 457 zák. č. 40/1964 Sb., § 85 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb.

3. 1. 2018
Vynaložil-li pojištěný sám se souhlasem poškozené náklady na provedení demolice stavby, která byla poškozena jednáním pojištěného, přičemž k provedení demolice byla poškozená jako vlastník objektu povinna, má pojištěný podle § 44 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, proti pojistiteli právo na úhradu těchto nákladů, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozené pojistitel.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4297/2015, ECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.4297.2015.1)

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval problematikou náhrady škody a to ve vztahu k jejímu rozsahu (zda lze i náklady na demolici poškozené stavby považovat za škodu) a způsobu její náhrady (zda může být taková škoda uhrazena tak, že demolici stavby provede na základě souhlasu poškozeného, na své náklady samotný škůdce). Stranou nezůstala ani otázka, která osoba je v takovém případě oprávněna k přijetí pojistného plnění od pojistitele škůdce.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 73/2018)