Škoda na věci; cena obvyklá; náhrada škody; oprava věci, § 492 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2894 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2952 zák. č. 89/2012 Sb., § 2969 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

31. 7. 2018
Jestliže byly poškozenému nahrazeny náklady na opravu vozidla po nehodě, avšak po provedené opravě se hodnota vozidla nedostala na úroveň původní obvyklé ceny, je zde stále majetková újma poškozeného, způsobená na vozidle, a to v rozsahu rozdílu mezi obvyklou cenou vozidla před poškozením a obvyklou cenou vozidla po opravě, k jejíž náhradě je škůdce povinen.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2782/2017, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2782.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předmětném rozsudku vypořádal s otázkou, zda v případě poškození automobilu má poškozený podle občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění) kromě nároku na náhradu nákladů na opravu vozidla také nárok na náhradu poklesu obvyklé ceny opraveného vozu, jinak řečeno, zda v případě, že oprava automobilu není dostatečnou reparací na věci vzniklé škody (opravou nebylo dosaženo její obvyklé ceny v době před poškozením), zda je škůdce povinen k plnění dalšímu, které již nahradí vzniklou škodu v plném rozsahu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 5. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 8/2019)