Škoda na zdraví; ztížení společenského uplatnění, § 444 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

28. 11. 2016

Jsou-li bolesti trvalým následkem poškození zdraví, odškodňují se v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3228/2014, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.3228.2014.1)

Anotace:
Předmětný rozsudek Nejvyššího soudu řeší z hlediska charakteru bolesti kvalifikaci a specifikaci nároku náhrady škody na zdraví ve vztahu k okamžiku ustálení zdravotního stavu poškozeného.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 7/2017)