Směnka; novace; převzetí dluhu; směnečný dlužník, čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb., § 531 zák. č. 89/2012 Sb.

17. 7. 2017
Převzetí dluhu ze směnky třetí osobou jen na základě smlouvy uzavřené podle ustanovení § 531 odst. 1 obč. zák. není způsobilé přivodit změnu v osobě směnečného dlužníka; zakládá však relativní námitku, jíž se může směnečný dlužník bránit povinnosti směnku zaplatit.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3207/2013, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.3207.2013.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou, zda může dojít ke změně závazku v osobě směnečného dlužníka na základě smlouvy o převzetí dluhu uzavřené s třetí osobou a zda směnečnému dlužníku uzavřením smlouvy závazek plnit ze směnky zaniká.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 114/2017)