Směnka; převod; právní vztah; právní jistota; náhrada škody; promlčení; občanský zákoník; obchodní zákoník, čl. I. § 38 zák. č. 191/1950 Sb., čl. I. § 45 zák. č. 191/1950 Sb., § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 zák. č. 40/1964 Sb.

3. 4. 2017

Promlčení práva na náhradu škody, která měla dle tvrzení žalobce (jako směnečného rukojmího) vzniknout tím, že majitel směnky cizí ji nepředložil příjemci k placení (čl. I. § 38 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb.) a neinformoval žalobce o odepřeném zaplacení (čl. I. § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 191/1950 Sb.), se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2678/2015, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.2678.2015.1)

Anotace:
Pro posouzení otázky, zda se v případě, že došlo ke vzniku škody porušením ustanovení čl. I. § 38 a § 45 zák. č. 191/1950 Sb. a obecné prevenční povinnosti zakotvené v § 415 Obč. Zák. posuzuje promlčení práva na náhradu škody podle ustanovení Obč. Zák. nebo podle Obch. Zák. považoval soud prvního stupně a odvolací soud relevantní kritérium povahy subjektů mezi nimiž vznikl právní vztah založený směnkou (zda se jedná o podnikatele či nikoli). Nejvyšší soud již dříve uzavřel, že jakkoli může směnka plnit různé funkce a může se vztahovat k obecným pohledávkám z občanskoprávních i z obchodních vztahů, nelze pro účely řešení shora uvedené otázky vyjít z povahy „kauzálního vztahu“, jelikož informace v tomto směru mají zpravidla jen původní účastníci směnečného vztahu (zejména remitent) a další majitelé směnku nabývají (mohou nabýt), aniž by jim bylo cokoli známo o důvodech jejího vystavení. Pro směnečné závazky se proto uplatní právní úprava mající nejvíce obecnou povahu. Ani v projednávané věci tak není možné považovat za rozhodné uvedené kritérium, které v případě změny povinných a oprávněných subjektů nevede k zachování právní jistoty, ale je tomu právě naopak.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 93/2017)