Smlouva o dílo, § 261 Obch. Zák., § 562 Obch. Zák., § 649 Obč. Zák.

6. 3. 2017
Písemná dohoda stran smlouvy o dílo, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261 obch. zák., se řídí obchodním zákoníkem, směřuje ke zhoršení právního postavení objednatele, který není podnikatelem, jestliže se strany současně nedohodly, že ke včasnému oznámení vad díla postačí, oznámí-li objednatel vady díla zhotoviteli v záruční době (§ 562 odst. 2 obch., zák., § 649 obč. zák.). Taková dohoda je neplatná, což znamená, že právní vztah stran ze smlouvy o dílo se jako celek řídí občanským zákoníkem (ve znění účinném do 31. 12. 2013).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 31 Cdo 3737/2012, ECLI:CZ:NS:2016:31.CDO.3737.2012.1:)

Anotace:
Při výkladu ustanovení § 262 odst. 1 a 4 Obch. Zák. dospěl senát č. 23 Nejvyššího soudu k závěru odlišnému od toho, k němuž dospěl senát č. 33 v rozsudku ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. 33 Cdo 1069/2014. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud uzavřel, že volba obchodního zákoníku pro regulaci reklamace vad díla směřuje ke zhoršení postavení žalovaných, kteří nejsou podnikateli a jsou v postavení spotřebitele, jestliže strany dohodou nevyloučily aplikaci § 562 odst. 2 Obch. Zák. Tříčlenný senát č. 23 proto rozhodl o postoupení věci k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Velký senát tak řešil otázku platnosti ujednání stran smlouvy o dílo, v němž objednatel nevystupoval jako podnikatel, a jímž se strany dohodly o tom, že se jejich závazkový vztah řídí obchodním zákoníkem, aniž by si strany zároveň ujednaly, že pro včasné oznámení vad díla je dostačující objednatelovo oznámení vad v záruční lhůtě (§ 649 Obč. Zák).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 60/2017)