Smlouva o dílo; prodlení zhotovitele; obohacení objednatele; cena díla, § 544 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

21. 11. 2016

Výše nároku zhotovitele podle ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. na úhradu toho, oč se objednatel obohatil zhotovováním věci, nemůže přesáhnout cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. 32 Cdo 3964/2014, ECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.3964.2014.1)

Anotace:
Sledovaný rozsudek Nejvyššího soudu se zaobírá otázkou, jak stanovit výši nároku zhotovitele podle ustanovení § 544 odst. 1 obch. zák. ve vztahu k objednateli v případě zániku závazku provést dílo z důvodu porušení smluvní povinnosti zhotovitelem, resp. pro prodlení se splněním povinnosti provést dílo ve sjednaném čase zhotovitelem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016; publikováno ve sbírce pod č. 114/2016)