Spolek; neplatnost rozhodnutí spolku; vyloučení člena spolku; dobrovolnost, § 3047 zák. č. 89/2012 Sb., § 242 zák. č. 89/2012 Sb., § 260 zák. č. 89/2012 Sb., § 15 zák. č. 83/1990 Sb.

28. 11. 2017
Pravidla určující, kdy soud nevysloví neplatnost rozhodnutí orgánu spolku (§ 260 o. z.), se uplatní i při přezkumu rozhodnutí spolku o vyloučení člena ve smyslu § 242 téhož zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4916/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.4916.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda se i v případě posuzování platnosti rozhodnutí spolku o vyloučení jeho člena podle § 242 o. z., uplatní korektiv § 260 o. z., tedy že návrhu vyloučeného člena spolku soud nevyhoví a neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit, případně, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 59/2018)