Spoluvlastnictví; dražba; předražek; postavení spoluvlastníka, § 338 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 336ja zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

13. 3. 2020

Je-li exekuce vedena prodejem spoluvlastnického podílu k nemovité věci, výsadní postavení spoluvlastníka povinného při udělování příklepu (§ 338 odst. 3 o. s. ř.) se uplatní jen při dražbě tohoto spoluvlastnického podílu, nikoliv v řízení o předražku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4657/2018, ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4657.2018.1)

Anotace
Soudní exekutor svým usnesením zrušil své předchozí usnesení o udělení příklepu; rozhodl, že předražitelem spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech ve výroku uvedených s podílem ½ ve vlastnictví B. M. se stal V. K., který dražený podíl ve výši ½ na nemovitých věcech nabyl za cenu 293 000 Kč. Současně povinné uložil, aby vydraženou nemovitost vyklidila a rozhodl, že neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka po právní moci usnesení vrátí.

Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora potvrdil. Rovněž dospěl k závěru, že i v případě předražku při prodeji spoluvlastnického podílu se uplatní zvláštní postavení spoluvlastníka povinného, vyplývající z § 338 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., podle něhož zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep. Jestliže spoluvlastník povinného navrhl předražek, který následně původní vydražitel dorovnal, je třeba podle názoru odvolacího soudu udělit předražek spoluvlastníkovi povinného, i když ten se původní dražby nezúčastnil. Přednostní právo spoluvlastníka na nabytí vydraženého spoluvlastnického podílu je určujícím principem, jehož smysl a účel tkví v tom, že dojde ke koncentraci vlastnického práva v rukou jednoho vlastníka, což usnadní nakládání s vydraženou nemovitostí a předejde se tak sporům z podstaty spoluvlastnictví vyplývajícím.

Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel na základě podaného dovolání zabývat řešením otázky, zda se zvýhodnění postavení spoluvlastníka povinného při dražbě dle § 338 o. s. ř. uplatní i při rozhodování o předražku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 12. 2019, uveřejněno ve sbírce pod č. 15/2020) .