Spořitelní družstvo; nepodjatost; věřitelský výbor, § 59 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., zák. č. 87/1995 Sb.

9. 5 .2017

Skutečnost, že dlužník je členem spořitelního družstva, nečiní ze spořitelního družstva sama o sobě osobu, u které je ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 insolvenčního zákona důvod pochybovat o její nepodjatosti coby členu věřitelského výboru dlužníka.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016, sen. zn. 29 NSCR 55/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.55.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v dotčeném usnesení usouvztažňuje ve vztahu ke spořitelnímu družstvu svůj již dříve zaujatý výklad ustanovení § 59 odst. 2 IZ, podle něhož důvod pochybovat o nepodjatosti určité osoby pro její vztah k dlužníku je obecně řečeno dán, je-li zde objektivní skutečnost (nikoliv pouhá domněnka nebo pouhé difamující tvrzení), která, poměřeno „osobou dlužníka“, vzbuzuje pochybnosti o nepodjatosti oné osoby (srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2014, sen. zn. 29 NSČR 79/2014, uveřejněného pod číslem 20/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 106/2017)