Stanovy; změna stanov; společenství vlastníků jednotek; notářský zápis; veřejná listina; forma právního jednání, zák. č. 72/1994 Sb., § 564 zák. č. 89/2012 Sb., § 1166 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1170 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1200 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1200 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., § 3041 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

9. 1. 2017
Ke změně stanov společenství vlastníků jednotek vzniklých před 1. 1. 2014 není třeba formy notářského zápisu.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 2015, sp. zn. 7 Cmo 229/2015, ECLI:CZ:VSPH:2015:7.CMO.229.2015.1)

Anotace:
Usnesení Vrchního soudu v Praze se zabývá hmotněprávní otázkou formy právního jednání potřebné ke změně stanov společenství vlastníků jednotek vzniklého před a za účinnosti zák. č. 89/2012 Sb.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 23/2017)