Stavba, superficies solo cedit, neoprávněná stavba, právní omyl, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 130 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

22. 11. 2017
Právní režim vypořádání neoprávněných staveb, zcela zřízených na cizím pozemku před nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se řídí dosavadními předpisy (zejména § 135c obč. zák.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.4461.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předkládaném usnesení zabýval otázkou, podle jakého právního předpisu budou vypořádány vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem neoprávněné stavby, jež byla zřízena před nabytím účinnosti o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 58/2018)