Stavba na cizím pozemku; neoprávněná stavba; bezdůvodné obohacení, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 1084 zák. č. 89/2012 Sb., § 1086 zák. č. 89/2012 Sb.

25. 6. 2018

Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku později zaniklo.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 828/2017, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.828.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze právní vztahy mezi vlastníkem stavby na cizím pozemku a vlastníkem pozemku, na němž byla před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. stavba zřízena na základě časově neomezeného práva mít na pozemku stavbu, které později zaniklo, vypořádat podle ust. § 1084 až 1086 o. z., či podle § 135c zák. č. 40/1964 Sb., případně jakým způsobem, podle jakých pravidel, mezi těmito subjekty může k vypořádání jejich vzájemného vztahu dojít.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018)