Újma; územní rezervy; vlastnické právo; nárok na náhradu, § 36 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.

22. 11. 2017
Samotné vymezení územní rezervy podle § 36 odst. 1 stavebního zákona nezakládá vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu za omezení jejich vlastnického práva.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.4304.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval dosud nevyřešenou otázkou, zda může umístění územní rezervy způsobit újmu na vlastnických právech vlastníka dotčeného pozemku jejich omezením a zda má vlastník na náhradu takové újmy nárok.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 57/2018)