Vady řízení; účastník řízení; restituce, § 237 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 219a odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 244 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 27 zák. č. 500/2004 Sb., § 28 zák. č. 500/2004 Sb., § 9 odst. 1 a odst. 8 zák. č. 229/1991 Sb., § 5 odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb. ve znění od 28. 2. 1992, § 250a odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

24. 10. 2017

Okruh účastníků restitučního řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je taxativně vymezen v ustanovení § 9 odst. 8 tohoto zákona; proto je i v řízení podle části páté občanského soudního řádu vyloučeno použití ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (§ 250b odst. 2 o. s. ř.)(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2044/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.2044.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dovolatelem vymezenou otázkou, zda je vadou řízení, odůvodňující zrušení rozhodnutí, to, že soud jednal jako s účastníky řízení navíc i s jinými osobami, nežli které za účastníky řízení označuje ustanovení § 250a odst. 1 o. s. ř., přičemž s osobami, které za účastníky řízení označuje ustanovení § 250a odst. 1 o. s. ř., jako s účastníky řízení jednal. Pro řešení nastíněné otázky bylo rozhodující vyjasnění vztahu úprav účastenství ve správním řádu a v zákoně o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 33/2018)

Dotčené předpisy: § 237 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 219a odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 244 odst. 1 o s. ř. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 27 zák. č. 500/2004 Sb., § 28 zák. č. 500/2004 Sb., § 9 odst. 1 a odst. 8 zák. č. 229/1991 Sb., § 5 odst. 1 zák. č. 229/1991 Sb. ve znění od 28. 2. 1992, § 250a odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 250b odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 243e odst. 1 a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, § 243d písm. a) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013