Věcná příslušnost soudu; obchodní korporace; převod podílu, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 2 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

25. 6. 2018

Krajské soudy jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2014, věcně příslušné k rozhodování sporů ze smluv o převodu podílu v obchodní korporaci, a to bez ohledu na to, zda je podíl představován účastnickým cenným papírem.(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4825/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.4825.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku musel vypořádat s otázkou otázky výkladu § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2014, přičemž konstatoval, že spory mezi společníky (členy), jde-li o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl v obchodní korporaci, lze považovat za spory mezi společníky (členy), týkající se (vyplývající z) účasti na obchodní korporaci.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 141/2018)