Vlastník; nemovitost; držba; vstup na cizí pozemek; neoprávněný zásah, § 1021 zák. č. 89/2012 Sb., § 1022 zák. č. 89/2012 Sb.

3. 1. 2018
Vstupuje-li soused za účelem realizace oprávnění uvedených v § 1021 a § 1022 o. z. na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka, aniž by ho k tomu opravňovalo rozhodnutí orgánu veřejné moci a aniž by šlo o případ nouze (§ 1037 o. z. ve spojení s § 14 o. z. ), zasahuje neoprávněně do držby i do vlastnického práva vlastníka pozemku.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3844/2016, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.3844.2016.1)

Anotace:
Nejvyššímu soudu byla předložena otázka, zda právo vstupovat na cizí pozemek za účelem údržby a úprav sousední nemovitosti může dosáhnout stejné „intenzity“ (obsahu) jako práva z věcného břemene. Pro rozhodnutí tak bylo podstatným zjištění, za jakých podmínek může soused, hodlající provést údržbu svého pozemku včetně stavby na něm stojící a provádět stavební práce či obvyklé úkony hospodaření, vstupovat na cizí, sousední, pozemek.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 70/2018)