Výkon rozhodnutí; srážky ze mzdy; pracovní poměr, § 284 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 276 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2000, § 290 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

28. 11. 2016

Účinky nařízeného výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy trvají i tehdy, jestliže plátce mzdy po dobu trvání pracovního poměru neprováděl srážky ze mzdy ve prospěch pohledávky oprávněného (srážky byly prováděny ve prospěch jiných pohledávek). Skutečnost, že povinný ukončil pracovní poměr, aniž založil nový pracovní poměr mu obdobný, nemá za následek „skončení“ výkonu rozhodnutí.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2015, sp. zn. 26 Cdo 271/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.271.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud řešil ve sledovaném usnesení otázku, jíž se dosud ve své rozhodovací praxi nezabýval, a to problematiku trvání řízení o výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, jehož pracovní poměr v průběhu řízení skončil, avšak žádný nový pracovní nebo obdobný poměr nevznikl, přičemž současně ani nebyl podán žádný návrh na zastavení výkonu rozhodnutí (§ 290 odst. 1 o. s. ř.).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 3/2017)