Vyloučení člena obchodní korporace; jednatel; důležitý zájem; dokazování, § 65 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., § 63 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., § 66 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.

12. 2. 2019

Obchodní korporace, členem jejíhož statutárního orgánu je osoba, která má být rozhodnutím soudu vyloučena z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace podle § 63 a násl. z. o. k., má důležitý zájem na vydání rozhodnutí o vyloučení ve smyslu tohoto ustanovení.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2227/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.2227.2016.1)

Anotace
Odvolací soud ve svém rozhodnutí, jímž zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení, zdůraznil, že důležitý zájem na vyloučení určité osoby z výkonu funkce člena statutárního orgánu nelze bez dalšího předpokládat ani u korporace, členem jejíhož statutárního orgánu daná osoba je. Důležitý zájem přitom může spočívat i v morálním zájmu na potrestání škůdce a musí být přitom dán nejpozději „před rozhodnutím ve věci samé“.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla navrhovatelka dovoláním, v němž dovodila, že jako obchodní korporace má vždy důležitý zájem na vyloučení člena svého statutárního orgánu, neboť je přímo dotčena opakovaným a závažným protiprávním jednáním tohoto člena, a tento důležitý zájem nemusí prokazovat.

Nejvyšší soud se tak ve svém usnesení musel zabývat otázkou, zda obchodní korporace, jež podá návrh podle § 65 odst. 1 ve spojení s § 63 odst. 3 z. o. k. na vyloučení člena svého statutárního orgánu, musí prokazovat důležitý zájem ve smyslu označených ustanovení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 53/2019)