Výpověď z pracovního poměru; ochranná doba; návrh na ústavní ošetřování; neplatnost výpovědi, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., § 53 odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb.

17. 7. 2017

Návrhem na ústavní ošetřování ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce je třeba rozumět doporučení ošetřujícího lékaře k přijetí do ústavní péče; není zapotřebí, aby doporučení konkretizovalo zařízení, v němž má ústavní ošetřování probíhat.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 968/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.968.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozsudku zabýval platností výpovědi z pracovního poměru podané na základě ustanovení § 52 písm. c) zák. práce. Posuzoval, zda v okamžiku doručení výpovědi zaměstnanci plynula ochranná doba ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce, přičemž pro řešení této otázky bylo nutné vymezit zákonem blíže nedefinovaný pojem „návrh na ústavní ošetřování“, který se váže k počátku běhu ochranné doby a jeho náležitosti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 120/2017)