Započtení pohledávky; pohledávka; přechodná ustanovení, § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.

9. 8. 2019


Pro způsobilost pohledávek ze smluv k započtení je podle § 3028 odst. 3 věty první o. z. rozhodná právní úprava, kterou se řídí smlouvou založený závazkový poměr, z něhož pohledávka vznikla.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 32 Cdo 5234/2016, ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.5234.2016.1)

Anotace
Žalobkyně provedla sjednané dílo a žalovanému jej předala ke dni 19. 9. 2014, v důsledku čehož vznikl žalobkyni nárok na zaplacení sjednané ceny prací provedených v měsíci srpnu 2014 v částce 1 764 071,67 Kč, splatné ve lhůtě třiceti kalendářních dnů od doručení faktury. Žalovaný uhradil částku 864 071,67 Kč a oproti nároku žalobkyně na doplatek sjednané ceny ve výši 900 000 Kč započetl svou pohledávku vůči žalobkyni z titulu smluvní pokuty za pozdní dokončení a předání díla.

Odvolací soud se soudem prvního stupně neztotožnil v otázce volby právní úpravy, kterou se řídí započtení pohledávky žalovaného z titulu smluvní pokuty sjednané v roce 2013 na základě právního jednání - jednostranného započtení, k němuž došlo po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Usoudil, že není důvod, aby se dosavadními právními předpisy řídil pouze vznik v něm uvedených právních vztahů, nýbrž je třeba vycházet z toho, že se dosavadní právní úpravou řídí změna i zánik těchto vztahů.

Nejvyšší soud se tak musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou výkladu § 3028 odst. 3 věty první o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 2. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 77/2019)