Zrušení právnické osoby s likvidací; revokace rozhodnutí o zrušení právnické osoby; opravný prostředek, § 170 zák. č. 89/2012 Sb.

5. 2. 2019

Ustanovení § 170 o. z. umožňuje změnit (revokovat) rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací toliko v případě, kdy takové rozhodnutí přijali její členové nebo její příslušný orgán, tj. pouze u tzv. dobrovolného zrušení právnické osoby s likvidací. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, změna (zrušení) rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby s likvidací je možná pouze na základě řádných či mimořádných opravných prostředků.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1135/2017, ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.1135.2017.1)
Anotace:
Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, podle kterého návrhu dovolatele na zahájení řízení o změně rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací nelze vyhovět, neboť rozhodnutí soudu o zrušení obchodní společnosti lze zvrátit jinak než prostřednictvím řádných či mimořádných opravných prostředků pouze tehdy, stanoví-li tak zákon. Odkazal na důvodovou zprávu k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku (dále též jen „o. z.“) a uvedl, že postup podle § 170 o. z. (jehož aplikace se navrhovatel domáhal a který připouští změnu rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace) je možný jen v případech dobrovolného zrušení.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou výkladu ust. § 170 o. z., konkrétně, zda lze přistoupit ke změně (revokaci) soudního rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací jiným způsobem, než prostřednictvím opravných prostředků.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 36/2019)