Zvlášť chráněný živočich; náhrada škody, § 8 odst. 2 zák. č. 115/2000 Sb., § 10 odst. 4 zák. č. 115/2000 Sb., § 244 odst. 1 o. s. ř.

6. 3. 2017
Žaloba o náhradu škody podle § 10 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je žalobou na plnění ze soukromoprávního vztahu, která se projedná podle části třetí občanského soudního řádu.

Příslušný orgán v rámci posouzení žádosti poškozeného podle § 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb. nevydává správní rozhodnutí ve formálním ani materiálním smyslu. Žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody u příslušného orgánu má charakter předběžného uplatnění nároku věřitele u dlužníka.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4768/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4768.2015.1)

Anotace:
V předmětném usnesení se Nejvyšší soud vymezuje k otázce posouzení právní povahy návrhu poškozeného podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, a k formě rozhodování o tomto návrhu příslušným kompetentním orgánem. A dále Nejvyšší soud podává odpověď na otázku, jaká je povaha řízení o žalobě na náhradu škody podle ustanovení § 10 odst. 4 citovaného zákona, tedy zda se žaloba projedná ve sporném řízení podle části třetí o. s. ř. či v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle části páté o. s. ř.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 72/2017)