(Bez anotace) Exekuce, Splnění závazku, Provedení prací a výkonů, § 351 o. s. ř., § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř.

14. 6. 2019


Ukládá-li exekuční titul bez bližší specifikace zveřejnit omluvu na určité internetové stránce, lze tuto povinnost splnit pouze zveřejněním omluvy na této internetové stránce (jakožto jednotlivé webové stránce, která se zobrazí v okně internetového prohlížeče po zadání její adresy do adresního řádku).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4449/2018)