(Bez anotace) Neplatnost právního úkonu, Způsobilost k právním úkonům, Družstvo, Vydržení, Vady řízení, § 38 odst. 2 obč. zák.

4. 8. 2020

Při posuzování, zda je určitý právní úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal do rozporu s účelem ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 08. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018)