(Bez anotace) Poplatky soudní, § 4 předpisu č. 549/1991 Sb., § 7 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 4 písm. a) předpisu č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 6 předpisu č. 549/1991 Sb., § 13 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění do 31.12.2010, § 13 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění do 28.12.2014, § 148 předpisu č. 280/2009 Sb. ve znění do 31.12.2014

9. 10. 2019


Povinnost zaplatit soudní poplatek, který byl splatný společně s podáním žaloby nebo odvolání, ale který nebyl uhrazen a soud již začal jednat ve věci samé, aniž by poplatníka k úhradě soudního poplatku vyzval, nelze podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2011, uložit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 2867/2016)