(Bez anotace) Smír, Narovnání, Zánik závazku, Změna závazku, Osvobození od placení zbytku dluhů, Zastavení exekuce, § 585 obč. zák., § 414 odst. 2 IZ., § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., § 516 obč. zák., § 416 odst. 1 IZ.

10. 9. 2020

Má-li účastníky sporu uzavřený smír (jen) povahu dohody o částečném vzdání se nároku věřitelem a částečném uznání dluhu dlužníkem, pak pohledávka vzešlá z takového smíru není vyloučena z účinků osvobození od placení zbytku dluhů přiznaného dlužníku rozhodnutím insolvenčního soudu dle § 414 insolvenčního zákona jen proto, že k uzavření smíru a k jeho schválení soudem došlo až po uplynutí propadné lhůty určené věřiteli k přihlášení pohledávky, jež byla předmětem smíru, do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 01. 2020, sp. zn. 29 Cdo 557/2018)