(Bez anotace) Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), § 7 odst. 1 písm. a) předpisu č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. b) předpisu č. 428/2012 Sb.

4. 8. 2020

Podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2854/2019)