Nutná obhajoba, § 36 odst. 2 tr. ř.

16. 6. 2016

Skutečnosti zakládající důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 2 tr. ř. mohou vyvstat i u obviněného, který je neschopen verbální komunikace s orgány činnými v trestním řízení (např. po prodělané léčbě hrtanu má vážné problémy s řečí a je hlasově indisponován), a je tak významně omezen ve svém právu na obhajobu.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 6 Tdo 1231/2015)

Anotace:
V posuzované věci sice nevyvstaly důvody nutné obhajoby § 36 odst. 1 tr. ř. V úvahu však přicházelo zvážení nutné obhajoby podle § 36 odst. 2 tr. ř., a to vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu obviněného, který mu neumožňoval náležitě vykonávat jeho právo na obhajobu. Obviněný totiž v důsledku operace po prodělané rakovině hrtanu přišel o hlas. Tento zdravotní stav obviněného vyvolal v posuzované věci pochybnosti o jeho způsobilosti se náležitě hájit ve smyslu § 36 odst. 2 tr. ř., takže pokud mu orgány činné v trestním řízení neustanovily obhájce, porušily právo obviněného na obhajobu ve smyslu čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (uveřejněné pod č. 209/1992 Sb.). Jejich postupem byl zároveň naplněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. spočívající v tom, že obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl. Zbývá snad jen dodat, že nyní uveřejněná právní věta navazuje na dřívější judikaturu, která se týkala výkladu ustanovení § 36 odst. 2 tr. ř. (srov. rozhodnutí uveřejněná pod č. 27/1977, č. 65/1978 Sb. rozh. tr.).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 4. 2016; publikováno ve sbírce 5/2016 pod č. 28)