Poškození cizí věci, Cizí věc, Zvíře, § 228, § 134 tr. zákoníku, § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

10. 5. 2016
Přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku lze spáchat i na živém zvířeti. Při výkladu zákonného znaku „cizí věc“ se použije § 134 tr. zákoníku, podle něhož se ustanovení o věcech vztahují i na živá zvířata. Ustanovení § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), se zde neuplatní, neboť § 134 tr. zákoníku s ním není v kolizi, poněvadž neztotožňuje věc v právním smyslu a živé zvíře, ale pouze stanoví, že příslušná ustanovení trestního zákoníku je nutno vztáhnout i na živá zvířata.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 6 Tdo 1014/2015)

Anotace:
V souvislosti s přečinem poškození věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku se Nejvyšší soud v posuzované věci zabýval otázkou právní povahy živého zvířete. Přitom korigoval závěr odvolacího soudu, podle kterého s ohledem na § 494 o. z. není již možné považovat živé zvíře za věc. Tento závěr by však znamenal, že v případě protiprávního usmrcení zvířete (např. v rozporu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) by byla vždy vyloučena trestní odpovědnost za citovaný přečin. Nejvyšší soud proto konstatoval, že mezi ustanoveními § 494 o. z. a § 134 tr. zákoníku neexistuje rozpor a že ustanovení trestního zákona o věcech se ve smyslu naposledy citovaného ustanovení vztahují i na živá zvířata. Jinými slovy to znamená, že zmíněné ustanovení občanského zákoníku nelze použít tehdy, když živé zvíře bude předmětem útoku u některého z trestných činů proti majetku. Na základě zobecněných závěrů vyjádřených v uveřejněné právní větě je tedy i nadále možné postihnout prostředky trestního práva ty protiprávní činy, které trestně odpovědná osoba spáchala vůči živému zvířeti jako předmětu útoku a kterými porušila zájem na ochraně majetku fyzických nebo právnických osob.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 4. 2016; publikováno ve sbírce 5/2016, pod č. 25)