Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2016

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší třetí letošní číslo svého Bulletinu, ve kterém tradičně přináší aktuality z oblasti evropského práva.

V sekci aktualit tentokrát naleznete informace o reformách polského ústavního soudnictví a odezvě ze strany Evropské komise, která vydala doporučení k dodržování zásad právního státu. Mělo by se jednat o předzvěst použití tzv. „Nuclear Option“ v podobě čl. 7 Smlouvy o Evropské unii, a to vůbec poprvé v její historii. Neopomněli jsme však ani nástup nového českého soudce na Tribunál Soudního dvora Evropské unie, kterému věnujeme samostatný článek.Z judikatury ESLP stojí za upozornění dlouho očekávaný rozsudek velkého senátu ve věci odvolaného předsedy maďarského Nejvyššího soudu Andráse Baky, který potvrzuje původní závěry malého senátu a konstatuje, že stěžovateli bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces a svobodu projevu. Ve věci Carvalho se ESLP vyjádřil k některým požadavkům na složení nejvyšších rad soudnictví, což by nepochybně nemělo ujít pozornosti nikoho, kdo se zabývá otázkami zřízení tohoto typu orgánu v České republice.

Vyvinula se i situace stran českých předběžných otázek před Soudním dvorem. V červenci jsme obdrželi odpověď na předběžnou otázku položenou ve věci Hilfiger i stanovisko generálního advokáta ve věci Pešková a Peška. O obou těchto výstupech referujeme v samostatných příspěvcích.

Z judikatury Soudního dvora je třeba zmínit zejména články o odpovědnosti provozovatele Wi-Fi sítě za porušování autorského práva jejím uživatelem či dopadech zrušení Data Retention Directive na vnitrostátní právní řády. Velkou pozornost nepochybně zasluhuje i rozsudek Soudního dvora ve věci GS Media, který zdá se vyplňuje poslední judikatorní mezery v otázkách zákonnosti šíření hypertextových odkazů. S ohledem na jeho důležitost mu věnujeme i stručný komentář.

Z judikatury nejvyšších soudů je velice zajímavé rozhodnutí Spolkového soudního dvora vyjadřující se k tzv. třetímu pohlaví či rozsudek českého Nejvyššího soudu týkající se domácích porodů.

Příjemné čtení přeje Oddělení analytiky a srovnávacího práva.

Bulletin NS 3-2016.pdf