Spisová značka: 39Co 158/2019
Soud:Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí:10/30/2019
Typ rozhodnutí:Rozsudek
Heslo:Příslušnost soudu mezinárodní
Styk s dítětem
Dotčené předpisy:čl. 8 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Cidliny a soudkyň JUDr. Aleny Svátkové a Mgr. Miloslavy Štorkové ve věci

nezletilého: O. P., narozený dne xxx

zastoupený kolizním opatrovníkem Městskou částí Praha 13

syna rodičů: Jana P., narozená dne xxx

trvale bytem P., P.

fakticky K., Praha

zastoupená advokátkou Mgr. et Mgr. Petrou Šrámkovou Harantovou

sídlem Hálkova 1229/44, 301 00 Plzeň

MUDr. Tomáš P., narozený dne xxx

trvale bytem H., K.

zastoupený advokátkou Mgr. Hanou Horákovou

sídlem Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3

o návrhu otce na úpravu styku s nezletilým, k odvolání matky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. února 2019, č. j. 50 P 255/2018-60,


takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje s tím, že ve výroku III, druhý řádek na konci, se vypouštějí slova „po jednom“. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně napadeným rozsudkem rozhodl, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilým v každém lichém týdnu v roce s účinností od 25. 2. 2019 od soboty 9:00 hodin do neděle 17:00 hodin, s účinností od 1. 5. 2019 od pátku 17:00 hodin do neděle 17:00 hodin a s účinností od 1. 6. 2019 v každém sudém týdnu v roce od pátku 17:00 hodin do neděle 17:00 hodin s tím, že místem předání bude bydliště matky a nezletilého (výrok I). Dále rozhodl, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každé úterý od 14:45 hodin, kdy jej vyzvedne v příslušné školce, do 18:30 hodin, kdy jej odevzdá v místě bydliště matky a nezletilého, a dále ve čtvrtek v týdnu, kdy nezletilého nemá na víkend, od 14:45 hodin, kdy jej vyzvedne z příslušné školky nezletilého, do 18:30 hodin, kdy jej odevzdá v místě bydliště matky a nezletilého (výrok II). Dále rozhodl, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilým v každém sudém roce v průběhu jarních prázdnin od pátku, předcházejícího těmto prázdninám od 17:00 hodin do následující neděle do 17:00 hodin, v době velikonočních prázdnin každý lichý rok ode dne předcházejícího prázdninám od 17:00 hodin do Velikonočního pondělí do 17:00 hodin, každý lichý rok o podzimních prázdninách od posledního dne docházky do školky od 17:00 hodin do posledního dne před zahájením docházky do školky do 17:00 hodin, v době letních prázdnin po dobu tří týdnů, a to druhý a čtvrtý týden v měsíci červenci a třetí týden v měsíci srpnu s tím, že k předání nezletilého dojde vždy v sobotu předcházející těmto týdnům od 9:00 hodin do neděle po jednom týdnu do 17:00 hodin. V době vánočních svátků je otec oprávněn stýkat se s nezletilým v každém lichém roce od 26. 12. toho kterého roku od 10:00 hodin do posledního dne volna do 17:00 hodin a v každém sudém roce od prvého dne těchto svátků – prázdnin od 10:00 hodin do 26. 12. toho kterého roku do 10:00 hodin (výrok III). Výrokem IV rozhodl, že v době svátků a prázdnin neprobíhá běžná úprava styku, nezletilý bude předáván v místě bydliště matky a nezletilého a matka je povinna nezletilého ke styku připravit a nezletilého otci ve stanovený termín předat, otec je povinen nezletilého ve stanovené termíny převzít a matce odevzdat. Výrokem V rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

2. Při svém rozhodování vycházel z návrhu otce, domáhajícího se úpravy styku s nezletilým, neboť se s matkou na něm nemůže dohodnout. Navrhl úpravu styku v běžném rozsahu.

3. Matka s návrhem otce v navrhovaném rozsahu nesouhlasila, požadovala, aby se otec se synem zpočátku stýkal v tzv. navykacím režimu a bez přespání.

4. Poslední úprava poměrů nezletilého byla provedena rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 7. 2018, č. j. 50 Nc 6161/2018-31, jímž soud schválil dohodu rodičů, na jejímž základě byl nezletilý svěřen po dobu do rozvodu i po rozvodu manželství jeho rodičů do péče matky a otec se zavázal platit na jeho výživu částkou 12 000 Kč měsíčně. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 16. 8. 2018.

5. Soud prvního stupně z výpovědi otce vzal za prokázané, že žije v bytě v osobním vlastnictví jeho přítelkyně o velikosti 2+kk, má vysokoškolské vzdělání a pracuje jako lékař. Pracovní poměr má klasický, a k tomu má jednou za měsíc ještě víkendové služby. Aktuálně se se synem stýká třikrát a čtyřikrát týdně zhruba po dobu dvou hodin, po práci i o víkendech. Má však zájem mít syna po delší dobu ve svém bydlišti, a to i na přespání, o čemž se s matkou již od léta loňského roku marně snaží dohodnout. Navíc otec měl syna bez problémů čtyři dny o letních prázdninách. Matka výhrady k jeho péči neměla. V bytě u otce byl pouze dvakrát, s přítelkyní se však viděl bez problémů. Otec má jednu vyživovací povinnost, vztahy se synem hodnotí jako dobré, ani při předávání nedochází k problémům, nezletilý má zájem u otce i přespávat. Otec projevil výhrady směrem k matce, která volný čas především tráví na Slovensku u své rodiny. Zde si otec musel syna i vyzvedávat. Bytové podmínky u otce má syn dobré včetně samostatné postele. Otec ví, kam nezletilý chodí do školky, zde jej rovněž vyzvedával, ale pouze jednou, víckrát mu matka nepovolila. Poukázal na špatnou komunikaci s matkou.

6. Z výpovědi matky vzal soud prvního stupně za prokázané, že žije v Praze v bytě o velikosti 3+1 ve svém osobním vlastnictví, zatíženém hypotékou. Jeho aktuální náklady činí asi 6 500 Kč měsíčně. Ani matka nemá jinou vyživovací povinnost, pracuje v zaměstnaneckém poměru klasicky od pondělí do pátku v oblasti administrativa, finance. Nezletilý navštěvuje mateřskou školu, kam jej matka odvádí před 8:00 hodinou a vyzvedává po obědě, případně v 15:00 hodin. Nezletilý bývá častěji nemocen, má oslabenou imunitu, pomalejší vývoj, byl předčasně narozen a navštěvuje logopeda. Trpí gastroenteritidou, ale trvale neužívá žádné léky. Nemá placené aktivity, s otcem pouze jednou týdně navštěvuje přírodovědný kroužek. Matka připomínky k péči otce o syna nemá. Vánoční svátky plánuje tak, aby je nezletilý trávil s matkou a její širší rodinou, otci umožnila kontakt dne 22. 12. v sobotu celý den.

7. Šetřením v místě bydliště ani matky ani otce nebyly zjištěny žádné závady.

8. Po provedeném dokazování dospěl soud prvního stupně k závěru o důvodnosti návrhu otce, v jehož péči o syna nebyly zjištěny žádné důvody, proč by měl být z této činnosti vyloučen. Naopak nezletilý péči otce ke zdárnému vývoji potřebuje. Matka je na nezletilého nepřiměřeně fixována, byť přiznala, že nemá připomínky k péči otce o syna. Otec požadoval styk se synem v každém lichém víkendu v roce od soboty do neděle s přespáním, později od pátku do neděle, a upravit styk i během vánočních, podzimních, letních a jarních prázdnin. Matka se k návrhu otce v podstatě připojila, stejně jako kolizní opatrovník.

9. Soud prvního stupně postupoval podle § 888 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanského zákoníku – OZ) a uzavřel, že poměry nezletilého pro dobu před rozvodem i po rozvodu manželství jeho rodičů byly upraveny, pokud se týká péče a výživného, styk otce s nezletilým upraven nebyl. Protože rodiče nedospěli k dohodě, nezbylo otci než se obrátit na soud. Na základě provedeného dokazování bylo v řízení zjištěno, že oba rodiče mají pouze tuto jednu vyživovací povinnost, oba jsou zaměstnáni a oba mají vhodné bytové podmínky pro péči o nezletilého. Doposud probíhal styk otce s nezletilým vždy pouze na několik hodin během dne bez přespání, neboť s tím matka nesouhlasila, nezpochybňovala však ani péči otce o nezletilého, ani vztah nezletilého k otci. Oba rodiče shodně uvedli, že nezletilý je častěji nemocen se sníženou imunitou, byť pravidelně neužívá žádné léky. Soud prvního stupně proto uzavřel, že je v zájmu nezletilého upravit styk otce s nezletilým tak, aby se i on mohl řádně podílet na péči o něj a plnit svoji rodičovskou zodpovědnost. Rozhodl proto, aby styk otce s nezletilým probíhal již od února 2019, zpočátku v zúženém modelu pouze na jedno přespání, a po proběhnutí navykacího období od června 2019 již v běžném rozsahu od pátku do neděle. Rovněž upravil styk otce s nezletilým během týdne a svátků a prázdnin, v podstatě vycházel z dohody rodičů. Naopak návrh matky na vypracování znaleckého posudku soud prvního stupně hodnotil jako nepřiměřený, protože v řízení nebyly uvedeny žádné skutečnosti, zpochybňující péči otce, případně vztah mezi otcem a jeho nezletilým synem. Apeloval na rodiče, aby zlepšili vzájemnou komunikaci. O nákladech řízení mezi účastníky rozhodl podle § 23 zákona o zvláštních řízeních soudních.

10. Proti rozsudku soudu prvního stupně podala včasné odvolání matka. Uvedla pouze, že soud prvního stupně nedostatečně posoudil jí uváděné okolnosti a se široce nastaveným stykem proto ona nesouhlasí. Nevyhovuje ani otci. Není schopen jej realizovat pro své zaměstnání, které je časově náročné. Široká úprava styku podle ní negativně dopadá na nezletilého. Ten je vystresovaný a zvrací. V době odvolání probíhala navykací fáze a i otec sám uznal, že navrhovaný styk pro dítě není vhodný, a proto se snažil s matkou uzavřít ohledně styku dohodu. Soud prvního stupně však při svém rozhodování argumenty matky neoslyšel a vyhověl ve všem otci. Styk nastavil neuváženě. Navrhovala proto, že rodiče schválí novou dohodu, která bude vyhovující pro dítě a v jeho zájmu.

11. Později doplnila a poukázala na dohodu mezi rodiči, k níž došlo dne 18. 4. 2019. Podle ní je otec oprávněn stýkat se s nezletilým v každém lichém týdnu v roce od soboty 9:00 hodin do neděle 17:00 hodin, s účinností od 1. 6. 2019 v každém sudém týdnu v roce od soboty 9:00 hodin do neděle 17:00 hodin s tím, že na přelomu období bude místo 25. až 26. 5. styk otce s dítětem 1. až 2. 6., že místo předávání bude bydliště matky a nezletilého. Do letních prázdnin 2019 bude otec oprávněn stýkat se s nezletilým každé úterý od 15:30 hodin v místě bydliště matky do 18:30 hodin, kdy jej tamtéž odevzdá, a ve čtvrtek v týdnu, kdy nezletilého nemá na víkend, od 15:30 hodin taktéž. Po letních prázdninách 2019 bude otec oprávněn stýkat se s nezletilým každé úterý od 14:45 hodin, kdy si jej vyzvedne z příslušné školky, do 18:30 hodin, kdy jej odevzdá v místě bydliště matky a nezletilého, a dále ve čtvrtek v týdnu, kdy nezletilého nemá na víkend, od 15:30 hodin v místě bydliště matky a nezletilého. Dále je otec oprávněn stýkat se s nezletilým v každém sudém roce v průběhu jarních prázdnin od pátku, předcházejícího prázdninám od 17:00 hodin do následující neděle do 17:00 hodin, v době velikonočních prázdnin každý lichý rok mimo roku 2019 ode dne předcházejícího prázdninám od 17:00 hodin do Velikonočního pondělí do 17:00 hodin, každý lichý rok o podzimních prázdninách od posledního dne docházky do školky od 17:00 hodin do posledního dne před zahájením docházky do školky do 17:00 hodin, v době vánočních svátků – prázdnin v každém lichém roce od 26. 12. toho kterého roku od 10:00 hodin do posledního dne volna do 17:00 hodin a v každém sudém roce od prvého dne těchto svátků – prázdnin od 10:00 hodin do 26. 12. toho kterého roku do 10:00 hodin. V létě bude styk otce s dítětem probíhat v období od 8. do 14. 7. 2019, 21. až 27. 7. 2019 a 18. až 24. 8. 2019 s vyzvednutím v 9:00 hodin v místě bydliště matky a návrat v 17:00 hodin tamtéž. I v této dohodě je uvedeno, že v době svátků a prázdnin neprobíhá běžná úprava styku, nezletilý bude předáván v místě bydliště matky a nezletilého, matka je povinna nezletilého ke styku připravit a otci předat a ten je povinen ve stanovené termíny nezletilého převzít a matce odevzdat. V dohodě je rovněž stvrzeno, že je založena na čestném prohlášení, bude respektována druhou stranou, nebude napadána ani u Policie České republiky ani u odboru sociální péče či jinde. Dohodu podepsali oba rodiče dne 18. 4. 2019.

12. Při jednání odvolacího soudu otec poukázal na problémy jeho styku se synem, uvedl, že dříve asistovala i policie. Zdůraznil, že přes pravomocné rozhodnutí matka dítě odvezla do Brna, kde nemá žádné zázemí. Na to, že matka tak nemůže učinit bez souhlasu otce a přes soudní rozhodnutí, byla upozorněna i opatrovníkem nezletilého při jednání na OSPOD, přesto tak učinila. V důsledku jejího přestěhování úterní styk není realizován, stejně jako čtvrteční. Nezletilý žije v Brně, to, že matka přislíbila, že jej v uvedených dnech bude vozit do Prahy, je podle otce nelidské. Potvrdil, že od pátku do neděle se s nezletilým stýká dle dohody. K uzavření nyní předkládaných dohod uvedl, že je podepsal ještě před odstěhování matky a nezletilého do Brna, aby jej vůbec viděl. Matce vytýkal, že se chová pouze tak, jak ona chce. Navrhoval proto její návrat do Prahy a zachování styku ve stávající podobě. Má novou partnerku, nové dítě, matka ale synovi říká, že je to cizí dítě a nikoli bratr. Neřeší ani u syna zjištěné ADHD. Za současné situace navrhoval, aby místem předání a převzetí nezletilého bylo jeho bydliště v K. Doplnil, že bydlet se dá levně i v Praze. Zdůraznil, že matka svým chováním upozaďuje zájem syna. V době, kdy se matka chtěla starat o své rodiče ve Slovenské republice, mohl se on postarat o dítě.

13. Matka při jednání odvolacího soudu zdůraznila, že má rodiče ve Slovenské republice, kteří jsou staří a musí se o ně starat. Je jí známo, že se nemůže se synem přestěhovat do Slovenské republiky. Odstěhování do Brna na styky s otcem nemá žádný vliv, bude se s ním stýkat shodně. Potvrdila, že otec s jejím odstěhováním se synem do Brna nesouhlasil včetně toho, že má v Praze byt v osobním vlastnictví o velikosti 3+1, za který splácí hypotéku 7 900 Kč měsíčně a dále 7 000 Kč platby do fondu spolu s inkasem. Nyní v Brně bydlí se synem v nájemním bytě o velikosti 1+1 za který platí 10 400 Kč. Pražský byt je pronajatý. Do Brna se přestěhovala i z finančních důvodů. Uvedla, že nikdy stykům syna s otcem nebránila, byť se v současné době uskutečňují pouze jednou za čtrnáct dní. Začátek a konec styku by podle matky měl probíhat v Praze v místě jejího původního bydliště. Mělo by být zohledněno i její faktické bydliště.

14. Opatrovník nezletilého se vyjádřil tak, že od ledna 2019 matka fakticky brání otci ve styku, vždy si najde nějaký důvod. Zneužila své rodinné postavení, a dítě v důsledku jejího rozhodnutí o odstěhování se je nuceno „pendlovat“ mezi Brnem a Prahou. Podle opatrovníka by měly zůstat zachovány i styky v úterý a ve čtvrtek mezi synem a otcem za předpokladu, že se matka vrátí do Prahy.

15. Oba rodiče při jednání odvolacího soudu předložili dodatek k dohodě o styku nezletilého s otcem na období od 9. 9. 2012 do 3. 1. 2020, podepsaný jimi oběma dne 20. 9. 2012, podle něhož bude styk otce s dítětem a předání probíhat takto: dne 20. 9. 2019 – 17:30 hod. předání v Praze na Hlavním nádraží do 22. 9. ve 14:30 hod. předání tamtéž, 18. 10. v 17:30 hod. v Praze na Hlavním nádraží, 20. 10. – 14:30 hod. předání tamtéž, 26. 10. ve 12:14 hod. v P. – hlavním nádraží nástupiště příjezdu vlaku, 30. 10. v 15:40 hod. předání tamtéž, styky 2. a 3. 11. se ruší, 15. 11. v 16:14 hod. v P. – hlavní nádraží, nástupiště příjezdu vlaku, 17. 11. v 15:40 hod. předání tamtéž, 29. 11. v 16:14 hod. v P. – hlavním nádraží, nástupiště příjezdu vlaku, 1. 12. v 15:40 hod. předání tamtéž, 13. 12. v 17:30 hod. v Praze na Hlavním nádraží, 15. 12. ve 14:30 hod. předání tamtéž a 26. 12. v 15:30 hod. Praha Hlavní nádraží, 3. 1. 2020 v 10:30 hod. předání tamtéž. V dohodě je uvedeno i to, že matka otci dodá do jednoho měsíce zprávy z ORL, oftalmologie, alergologie, do tří měsíců od psychologa. Jednou za měsíc bude odpolední návštěva otce v Brně ve všední den nebo státní svátek, která bude domluvena a odsouhlasena oběma stranami nejméně týden dopředu. Matka seznámí otce s logopedickým cvičením dítěte tak, aby je mohl provádět.

16. Odvolací soud postupem dle § 213 odst. 4 o. s. ř. dokazování doplnil a z lékařské zprávy ze dne 4. 9. 2019 MUDr. Petera Liptáka, praktického lékaře, vzal za prokázané, že Viera J. trpí dlouhodobě zhoršujícím se zdravotním stavem. Žije ve společné domácnosti s 81. letým manželem, který má rovněž podlomené zdraví, a oba potřebují intenzivnější péči své dcery.

17. Odvolací soud poté přezkoumal napadený rozsudek dle odvolání matky, v systému úplné apelace s ohledem na opatrovnický charakter řízení, postupem dle § 212, § 212a odst. 1 a 5 o. s. ř., a dospěl k závěru, že odvolací námitky matky nemohou být důvodné.

18. Jak vyplývá z obsahu spisu, soud prvního stupně usnesením ze dne 9. 7. 2019, č. j. 50 P 255/2018-94, rozhodl o návrhu otce na nařízení předběžného opatření na určení bydliště nezletilého a vyhověl mu tak, že uložil matce povinnost strpět do doby rozhodnutí ve věci samé faktické bydliště nezletilého v bydlišti v Praze, K.. K odvolání matky Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 9. 8. 2019, č. j. 39 Co 248/2018-102, toto usnesení potvrdil a výslovně uvedl, že výkon rodičovské odpovědnosti zák. č. 89/2012 Sb. upravuje v § 858 tak, že zahrnuje povinnosti a práva rodičů, spočívající mimo jiné v určení místa jeho bydliště, přičemž trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

19. Nyní v průběhu odvolacího řízení vyšlo najevo, že matka tuto pravomocnou, byť dosud předběžně provedenou úpravu soudu nerespektovala. Sama uvedla, že se nepřestěhovala do Slovenské republiky, neboť by se dopustila mezinárodního únosu, zcela však přehlíží, že tímto způsobem se dopustila trestné činnosti – maření výkonu úředního rozhodnutí, kvalifikované a postihované trestním zákoníkem v § 337 odst. 4. Kromě možného trestněprávního postihu matka tímto nerespektováním pravomocné soudní úpravy významným způsobem snižuje i své rodičovské schopnosti nezletilého řádně vychovávat, neboť jej vlastním příkladem mimo jiné vede i k přehlížení rozhodnutí orgánu státu. Takto činí i přesto, že byla i opatrovníkem nezletilého výslovně upozorněna na to, že postupuje v rozporu s § 858 OZ, a za výslovného nesouhlasu otce. Nezákonnosti svého postupu se matka nemůže zbavit ani poukazem na to, že „právo je jedna věc a reálný život něco jiného“, jak výslovně uvedla její právní zástupkyně před odvolacím soudem.

20. Navíc matka své postupy není schopna racionálně zdůvodnit. Je nepochybně pravda, že staří či stárnoucí rodiče vyžadují péči, a matce lze přisvědčit v její vůli dostát závazkům ke svým rodičům. Na druhou stranu lze ale otci plně přisvědčit v tom, že chce-li matka navštěvovat rodiče na Slovensku, nic jí nebrání, aby při delších návštěvách buď brala nezletilého s sebou, případně spolupracovala s otcem a ponechala jej po tyto dny v jeho péči, což je nepochybně pro nezletilého způsobem nejvhodnějším a nejméně zatěžujícím. Za situace, kdy se matka s otcem již dříve rozhodla žít v Praze a mít dítě, nemůže dopady tohoto rozhodnutí přenášet na nezletilého, jak dosud činí, toto jednání není v zájmu nezletilého dítěte, ale pouze matky. Rovněž není žádný racionální důvod, aby byt ve svém vlastnictví v Praze pronajímala s poukazem na to, že je příliš drahý, a na druhé straně si pronajímala byt v Brně, neboť lze přisvědčit otci i v tom, že laciný pronájem, je-li to nezbytné, může nalézt i v Praze, neboť obecně mezi nájmy v Praze a Brně není žádný zásadní rozdíl. Poukazovala-li matka již dříve na to, že ani otec, když se stěhoval ke své přítelkyni na K. z bytu, v němž bydlel v Praze s matkou, ji nežádal o souhlas, odvolací soud opakovaně zdůrazňuje, že nejde ani o stěhování otce ani matky jako osob zletilých a svéprávných, ale o přestěhování nezletilého, a za situace, kdy nezletilý žije s matkou, přestěhování matky s nezletilým.

21. Odvolací soud se dále zabýval rodiči uzavřenými dohodami o styku nezletilého s otcem. Protože v řízení vyšlo najevo, že důvodem uzavření dohod bylo, že matka jinak stykům otce se synem brání, a navíc trvalé předávání dítěte na nádražních nástupištích je naprosto nevhodné, dospěl k závěru, že soudní úprava styků otce se synem je dána především zájmem na jeho řádné výchově ve smyslu § 891 odst. 1 OZ. Při svém rozhodování vycházel z předpokladu, že s ohledem na vzdálenost Praha – Brno a shora popsané konsekvence bude matka nucena se do svého bydliště v Praze vrátit, případně vrátit do jakéhokoliv jiného vhodného bytu v Praze, protože za předchozího výslovného nesouhlasu otce a zejména přes pravomocnou soudní úpravu jiné řešení ani fakticky nemůže přicházet v úvahu.

22. S ohledem na státní příslušnost matky ve Slovenské republice jde o věc s cizím prvkem. Pravomoc soudů České republiky k projednání a rozhodnutí věci vyplývá z čl. 8 odst. 1 Nařízení Rady (ES č. 2201/2003) a okolnosti, že obvyklé bydliště nezletilého bylo v době zahájení řízení na území České republiky. 23. Z těchto důvodů odvolací soud napadený rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný postupem dle § 219 o. s. ř. potvrdil pouze s tou změnou, že vypustil nadbytečné sousloví „po jednom“. O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl dle § 23 zákona o zvláštních řízeních soudních.
Poučení:

Proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné.

Praha 30. října 2019

JUDr. Jiří Cidlina v. r.

předseda senátu