Spisová značka: 22Co 12/2019
Soud:Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí:01/21/2019
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Advokacie
Náklady řízení
Opatrovník
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 177/1996Sb. AT
§ 7 předpisu č. 177/1996Sb. AT
§ 11 předpisu č. 177/1996Sb. AT
§ 140 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. OSR (OSŘ)
Kategorie rozhodnutí:D
č. j. 22 Co 12/2019-54
USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bořivoje Hájka a soudců Mgr. Radka Kopsy a JUDr. Šárky Hůrkové, Ph.D. ve věci

žalobkyně: Intrum Czech, s.r.o., IČO ---
sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha-Nové Město
zastoupená advokátem Mgr. Robertem Lukešem
sídlem 7. května 1109/26, 149 00 Praha 4
proti
žalovanému: JP, narozený dne xxx
bytem xxx, Slovenská republika
toho času neznámého pobytu
zastoupený opatrovníkem - advokátkou Mgr. Kateřinou Dvořákovou
sídlem Svobody 339, 533 51 Pardubice

o zaplacení 1 515 Kč s příslušenstvím
o odvolání opatrovníka žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 23.11.2018, č.j. 17 C 275/2017-48,


takto:

Usnesení okresního soudu se mění tak, že ustanovenému opatrovníkovi žalovaného se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 700 Kč.

Odůvodnění:

1. Citovaným usnesením okresní soud rozhodl o tom, že ustanovenému opatrovníkovi za zastupování žalovaného v tomto řízení nenáleží odměna. Zdůvodnil, že žalovanému byl usnesením ze dne 27. 9. 2018 č.j. 17 C 275/2017-46 pro toto řízení z důvodu neznámého pobytu ustanoven opatrovník, a to advokátka Mgr. Kateřina Dvořáková. Okresní soud odkázal na právní úpravu § 140 odst. 2 o.s.ř., podle níž platí advokátovi, jenž byl ustanoven opatrovníkem, hotové výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, stát. Okresní soud však v dané věci shledal, že ustanovený opatrovník nevykonal v řízení žádný úkon, který by bylo možno podřadit pod úkony právní pomoci dle § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a proto mu žádnou odměnu nepřiznal.

2. Proti citovanému usnesení podala advokátka, ustanovená jako opatrovník žalovaného, včasné odvolání, v němž namítala, že v řízení učinila jeden úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě zastoupení, za který proto požadovala odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 700 Kč dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., tj. odměnu 400 Kč a paušální náhradu 300 Kč s tím, že není plátcem DPH. Uvedla, že opatrovníkem žalovaného byla ustanovena poté, co již byl ve věci samé vyhlášen rozsudek, proti němuž není odvolání přípustné, když ustanovena tak byla pouze za účelem doručení rozsudku, který se žalovanému doručit nepodařilo. S odkazem na obsah spisu uzavřela, že ve věci učinila jeden úkon právní služby v souvislosti s doručením a převzetím písemného vyhotovení vyhlášeného rozsudku, čemuž odpovídá jí založený advokátní spis, když jiné úkony právní služby v této věci neučinila, ani učinit nemohla. Za uvedený jeden úkon právní služby proto žádala přiznání zákonem stanovené odměny a paušální náhrady hotových výdajů.

3. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí okresního soudu v souladu s § 212 a § 212a o.s.ř., a to bez jednání dle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. jako usnesení, jímž nebylo rozhodnuto ve věci samé a které lze přezkoumat jen z důvodů, které se týkají toho, co okresní soud řešil v jeho výroku. Krajský soud přisvědčil odvolacím námitkám ustanoveného opatrovníka žalovaného a podané odvolání shledal důvodné.

4. Krajský soud z obsahu spisu ve shodě s okresním soudem zjistil, že advokátka byla opatrovníkem žalovaného ustanovena shora citovaným usnesením okresního soudu, a to v té fázi řízení před okresním soudem, kdy již byl okresním soudem vyhlášen rozsudek ve věci samé (ze dne 11.4.2018 č.j. 17 C 275/2017-31). Advokátka jako ustanovený opatrovník žalovaného tak v dané věci pouze převzala písemné vyhotovení vyhlášeného rozsudku, které jí bylo okresním soudem doručeno, když právě k tomuto účelu je zřejmé, že byla advokátka jako opatrovník žalovanému ustanovena poté, co se žalovanému nepodařilo vyhlášený rozsudek doručit na jeho známou adresu v cizině. Krajský soud dospěl k závěru, že při převzetí písemného vyhotovení rozsudku okresního soudu učinila advokátka jako ustanovený opatrovník žalovaného jeden úkon právní služby, který sice výslovně není uveden v § 11 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ale který je třeba hodnotit jako úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 3 této vyhlášky, a proto jí za tento úkon právní služby náleží odměna a náhrada hotových výdajů v souladu s § 12a ve spojení s § 9 odst. 5, § 7 bodem 2 a dle § 14 odst. 3 uvedené vyhlášky, tj. snížená odměna v částce 400 Kč a paušální náhrada v částce 300 Kč, tj. celkem 700 Kč.

5. Krajský soud na základě uvedených závěrů změnil napadené usnesení okresního soudu dle § 220 odst. 1 o.s.ř. a advokátce jako ustanovenému opatrovníkovi žalovaného přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 700 Kč v souladu s okresním soudem správně citovaným § 140 odst.2 o.s.ř.


Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Pardubice 21. ledna 2019


předseda senátu